(یادداشتی در باه‌ای منتقدان جنبش روشنایی)

#عظیم_بشرمل

#مکتب_انتقادی_دشت_برچی
(یادداشتی در باه‌ای منتقدان جنبش روشنایی)خدایان خرد آلمان که اکثرا یهودی و سوسیالیست، کم‌پول و حتا بی‌پول بودند در اطراف «فلیکس وایل» پولدار جمع شده «مکتب انتقادی فرانکفورت» را تاسیس کردند. مکتب به‌نام شهری، شهرت یافت که در آن تاسیس شده بود. Read more